اخبار ویژه بازنشستگان
 • برگزاری کلاس آشنایی با پوکی استخوان در تاریخ 97/08/02
  برگزاری کلاس آشنایی با پوکی استخوان در تاریخ 97/08/02
 • برگزاری کلاس آموزش شطرنج طی دودوره بیست ساعته در سالهای 1397و 1398
  برگزاری کلاس آموزش شطرنج طی دودوره بیست ساعته در سالهای 1397و 1398
 • برگزاری کلاس هنری آموزش قلاب بافی در یک دوره بیست ساعته درسال 1397
  برگزاری کلاس هنری آموزش قلاب بافی در یک دوره بیست ساعته درسال 1397
 • برگزاری کارگاه دوروزه آموزش مدیریت استرس وافسردگي ،پیشگیری و کنترل با استفاده از روشهای توازن ذهن و دیافراگمی MRDRدرسال 97
  برگزاری کارگاه دوروزه آموزش مدیریت استرس وافسردگی ،پیشگیری و کنترل با استفاده از روشهای توازن ذهن و دیافراگمی MRDRدرسال 97
 • کارگاه آموزشی دف نوازی
  کارگاه آموزشی دف نوازی
  کارگاه آموزشی دف نوازی
  بمنظور حفظ نشاط و شادابی و یادگیری هنرهای اصیل کارگاه دف نوازی بمدت 10 جلسه در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398 به اجراءدر آمد
 • برگزاری کلاس آموزش دارت طی یک دوره بیست ساعته در سالهای 1398
  برگزاری کلاس آموزش دارت طی یک دوره بیست ساعته در سالهای 1398
 • برگزاری کلاس هنری آموزش چرم دوزی در 14 دوره بیست ساعته در سالهای 1396و 1397و1398
  برگزاری کلاس هنری آموزش چرم دوزی در 14 دوره بیست ساعته در سالهای 1396و 1397و1398
Loading